Hướng dẫn sử dụng màn hình nokia 5110 (Phần 2)

– nokia. writeFillRect (int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color); Lệnh này dùng để vẽ hình chữ nhật đặc ở tọa độ (x,y) với chiều rộng là w, cao là h. Sau khi vẽ xong ta cũng phải dùng nokia.display(); thì mới hiển thị ra màn hình được.

Kết quả: – nokia.drawRect (int16_t x, int16_t y,…

Tiếp tục đọc